Tønder Erhvervsråds privatlivspolitik

I vores Privatlivspolitik, kan du læse hvordan og hvorfor vi anvender dine data, og hvordan du kan gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger om dig.Når du benytter Business Koldings tilbud, deltager i møder, projekter, besøger vores hjemmeside eller tilmelder dig arrangementer eller melder dig ind i én af de 3 erhvervsforeninger, indsamler Business Kolding oplysninger om dig.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vores behandling af dine personoplysninger
Oplysningerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art. Herunder gælder medlemsadministration, udsendelse af nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling og medlemsaktiviteter, fakturering mv. Foreningen opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Ved udmeldelse sørger foreningen for at slette dine oplysninger alle de registrerede steder.

Formål:

Medlemsadministration:

Indmeldelse, udmeldelse, markedsføring af medlemmer på hjemmesiden og fakturering af medlemskontingent

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger F.eks.:
• Virksomhedsnavn
• Kontaktperson
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• CVR. Numre
• Antal ansatte
• Firmalogo
• Facebook-side
• Linkedin
• Hjemmeside

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder
o Direkte fra dig ved indmeldelse
o Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefon- register og hjemmesider

Behandlingsgrundlag/hjemmel:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
• Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.
• Nødvendig for forfølgelsen af Tønder Erhvervsråds legitime interesse i at markedsfører vores tjenester til vores medlemmer.

Modtagere:
Vi kan videregive dine person- oplysninger under følgende omstændigheder.
Til Tønder kommune, samt øvrige samarbejds- partnere. Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.
• Webitall

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

• I forbindelse med medlemskontingent og salg af tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af forhold, af henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
• Ved udmeldelse slettes personoplysningerne med det samme, men opbevareres aflåst i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Formål:

Markedsføring:

Udsendelse af nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling, arrangementsinvitationer, indstilling til erhvervsprisen og markedsføring af vores erhvervsservices

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:

• Virksomhedsnavn
• Kontaktperson
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• CVR. Numre

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder
• Direkte fra dig ved tilmelding af arrangement
• Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og hjemmesider
• Nemtilmeld, vores booking- system til arrangementer.

Behandlingsgrundlag/hjemmel:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlings- grundlag. Databeskyttelsesforo rdningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelseslove n.

• Nødvendig for forfølgelsen af Tønder erhvervsråds legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, arrangementinvitationer og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv erhvervsservice.
• Udtrykkeligt samtykke for modtagelse af nyhedsbreve

Modtagere:

Vi kan videregive dine person- oplysninger under følgende omstændigheder.

Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

• Nemtilmeld

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt
• Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Formål:

Erhvervsservices

Virksomheds- besøg, virksomheds- kontakt, iværksætteri- vejledning, kompetence- udvikling, kvalificeret arbejdskraft, væksthjul- forløb, registrering i ESCRM

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger F.eks.:

• Virksomhedsnavn
• Kontaktperson
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• CVR. Numre
• Referater
• Afklaringer/relevante dokumenter.

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

• Direkte fra dig ved tilmelding af arrangement
• Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og hjemmesider
• Nemtilmeld, vores bookingsystem til arrangementer.

Behandlingsgrundlag/hjemmel:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlings- grundlag. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

• Nødvendig for forfølgelsen af Tønder erhvervsråds legitime interesse i at tilbyde dig en effektiv erhvervsservice.
• Registrering i crm-system, til opfyldelse af KPI’er.
• Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder.
Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

• Væksthus Syddanmark, som udsteder vores Væksthjullicens.
• TOHA– kursusudbyder af kurset: “Det gode værtskab.”
• Mentorkorpset, et korps af lokale mentorer
• NN-markedsdata

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

• Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysni ngerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

________________________________________
Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger i vores database, skal du henvende dig til foreningen på [email protected]. Du skal dog være opmærksom på at, du ikke længere kan være medlem af foreningen.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette. Vi bestræber os på at vedligeholde vores databaser på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Oplysninger, som vi videregiver

Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for at varetagelsen af foreningens aktiviteter. Firmanavn, adresse, e-mail, telefonnummer, cvr. Nummer, antal ansatte og kontaktperson indgår i foreningens medlemsliste. Dette samme gælder foreningens hjemmeside, hvor der yderligere er beskrivelse af virksomheden, link til web, Facebook og Linkedin kanaler. Medmindre du har tilkendegivet, at disse oplysninger skal være hemmelige, vil oplysninger fremgå på medlemslisten og hjemmesiden. Oplysningerne videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Med dit samtykke
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for foreningen, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med gældende tiltag for fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for foreningen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

• Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
• Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte foreningen og dens medlemmer mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger på foreningen:

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Tønder Erhvervsråds vegne.
• Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer via. Internt kursus.
• Opbevaring af personoplysninger i CRM-system med individuelle koder, som skal udskiftes per. kvartal.
• Vi følger IT-sikkerhedspolitikken udarbejdet at Tønder kommune, da vi anvender kommunens systemer i det daglige.

Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til foreningen, kan du få informationer om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der evt. fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rette på din anmodning til foreningen. Dette skal ske til mailen [email protected]

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på [email protected]. Du kan også sende en mail til [email protected], hvis du ønsker at opsige dit medlemskab.

Ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: [email protected]

Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

nyhed
Bæredygtig forretningsudviklingshjulet® C-Value®

Bæredygtig forretningsudvikling, Sustainability Waste

I gennem mange år har organisationerne arbejdet med at effektivisere. Få mere ud af den samme indsats. Arbejde smartere,...Læs mere
nyhed
Privatlivspolitik

[Pressemeddelelse] – Ny partner i ARKKON

ARKKON arkitekter udvider ejerkredsen med en ny partner.Læs mere
nyhed
Privatlivspolitik

Samarbejde om produktion af videoer til eRural-projektet

Tønder Erhvervsråd og Vores Marsk samarbejder med flere lokale partnere om Interreg-projektet eRural, hvor 15 videoer om e-bio-business skal...Læs mere

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld nyhedsbrev